LEGALS

Town Planning


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT I/we Marita Stoop of LUAC on behalf of the registered owner of Portion 34 (portion of portion 15) of the farm Rietspruit 197 JU has lodged a Land Development application AS/17/02090 in terms of the Mbombela By-Law on Spatial Planning and Land Use Management for Incorporation into Nelspruit Town Planning Scheme 1989 with an Annexure and Rezoning to Special. The intention of this application is to Incorporate the property into Nelspruit Town Planning Scheme 1989 with a Annexure and to Rezone to `Special` for `Tourist Accommodation` consisting out of 2 Chalets, parking and Dining facility with a footprint of 540m² situated ±1.7km north of Mbombela access out of road D585. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1200, at the following contact number: 013‑759‑2185 Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45 Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of records, 1st floor; Civic centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑ 2070; or emailed to: [email protected] not later than 20 November 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the senior manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicant Contact details: Marita Stoop at LUAC Ref A12-17 P O Box 1311 White River, 1240 10 Ferreira Street Nelspruit Tel: 083- 231- 0343 e-mail: [email protected] - TA004967


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BY WET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ek/Ons Marita Stoop van LUAC namens die geregistreerde eienaar van Gedeelte 34 (gedeelte van gedeelte 15) van die plaas Rietspruit 197 JU het n aansoek AS/17/02090 om grond ontwikkeling ingedien Inlywing in Nelspruit Dorpsbeplanning Skema, 1989 met n Bylae en Hersoneering na Spesiaal. Die oogmerk van die aansoek is vir Inlywing van die eiendom in Nelspruit Dorpsbeplanning Skema 1989 met n Bylae en Hersoneering na `Spesiaal` vir `Toeriste Akkommodasie` bestaande uit 2 Chalets, parkeering en eet fasiliteit met n totaale grootte van 540m² gelee ±1.7km Noord vanaf Mbombela ingang uit Pad D585. n Afskrif van die aansoek en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1200 kontak nommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: [email protected] nie later as 20 November 2017 Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die kantoor van die Senior Bestuurder grondgebruiksbestuur, by die bogenoemde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Kontak besonderhede van aansoeker: Marita Stoop van LUAC Verw A12-17 Posbus 1311, Witrivier, 1240 10 Ferreira Straat Nelspruit Tel: 083‑231‑0343 e-pos: [email protected] - TA004968


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, Umsebe Development Planners BK het `n aansoek (AS/17/02092) om grond ontwikkeling ingedien ingevolge Artikel 50 (gelees met Hoofstuk 6) van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die hersonering van Erwe 6 tot 10, 30, 31, 33 tot 37, 46 en 47, Mataffin Dorp, gelee suid van die N4, en bestaan uit die area wes van bestaande dorpe West Acres uitbreiding 8 en 14 en oos van die Mbombela Stadium en Matsafeni Village. Die oogmerk van die aansoek is die volgende: Voorgestelde Gedeelte A van Erf 9, Mataffin Dorp van "Spesiaal" na "Spesiaal" vir opvoedkundig en sport en rekreasie grond; Voorgestelde Gedeelte A van Erf 8, Die voorgestelde Gedeelte B van Erf 9, Voorgestelde Gedeelte B van Erf 33, Voorgestelde Gedeelte B van Erf 34, die voorgestelde Gedeelte B van Erf 35, Voorgestelde Gedeelte F van Erf 36, die voorgestelde gedeelte B van Erf 37, Erf 46 en Erf 47, Mataffin Dorp van "Landbou" "Spesiaal" "Residensieel 1" "Residensieel 2" en "Residensieel 3" na "Privaat Oop Ruimte"; Erf 30 en 31, Mataffin van "Opvoedkundig" en "Residensieel 2" na "Spesiaal" vir "Opvoedkundig" "Institutioneel" en "Residensieel 2"; Voorgestelde Gedeelte C van Erf 34, voorgestelde Gedeelte A van Erf 35 en voorgestelde Gedeelte E van Erf 36, Mataffin, van "Residensieel 2" "Landbou" en "Residensieel 1" na "Residensieel 2"; Erf 6 en Voorgestelde Gedeelte A van Erf 7 van "Landbou" en "Residensieel 3" na "Spesiaal" vir "Kantore" "Residensieel 3" en "kleinhandel winkel"; Voorgestelde Gedeelte B van Erf 7, Voorgestelde Gedeelte B van Erf 8, Voorgestelde Gedeelte B van Erf 10, Voorgestelde Gedeelte D van Erf 36 en voorgestelde Gedeelte C van Erf 37 van "Landbou" "Residensieel 3" en "Residensieel 1" na "Bestaande Openbare Paaie"; Voorgestelde Gedeelte C van Erf 7 en Voorgestelde Gedeelte C van Erf 8 van "Residensieel 3" en "Landbou" na "Residensieel 2" en "Hospitaal"; Voorgestelde Gedeelte A van Erf 33 van "Spesiaal" na "Residensieel 1" met `n dightheid van 1 eenheid per 1000 m². `n Afskrif van die aansoek en stawende dokumentasie is verkrygbaar gedurende gewone kantoorure by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela, 1201 wie gekontak kan word op die volgende kontaknommer: 013 ‑759‑2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes daarvoor moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of per e-pos aan: [email protected] teen nie later as 19 November 2017 nie. Die formaat vir kommentaar of besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoorure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Aansoeker se Kontakbesonderhede: Naam: Umsebe Development Planners BK Fisiese Adres: Ehmkestraat 39, Suite 2, Lidwala House Tel: 013‑752‑4710 E-posadres: [email protected] - TA004964


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Umsebe Development Planners CC have lodged a land development application (AS/17/02092), in terms of Section 50, (read with Chapter 6) of the Mbombela By- Law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of Erven 6 to 10, 30, 31, 33 to 37, 46 and 47, Mataffin township, situated south of the N4 and comprise of the area west of the existing developed townships of West Acres Extension 8 and 14, and east of the Mbombela Stadium and Matsafeni Village. The intention of the application is to rezone the properties as follows: Proposed Portion A of Erf 9, Mataffin Township from "Special" to "Special" for Education and Sports and Recreational grounds ; Proposed Portion A of Erf 8, the proposed Portion B of Erf 9, Proposed Portion B of Erf 33, Proposed Portion B of Erf 34, the Proposed Portion B of Erf 35, Proposed Portion F of Erf 36, the Proposed Portion B of Erf 37, Erf 46 and Erf 47, Mataffin Township from "Agriculture" "Special" "Residential 1" "Residential 2" and "Residential 3" to "Private Open Space"; Erf 30 and 31, Mataffin from "Educational" and "Residential 2` to `Special` for `Educational`, `Institutional` and `Residential 2`; Proposed Portion C of Erf 34, proposed Portion A of Erf 35 and Proposed Portion E of Erf 36, Mataffin, from *`Residential 2` `Agriculture` and `Residential 1` to *`Residential 2`; Erf 6 and Proposed Portion A of Erf 7 from *`Agriculture` and `Residential 3` to `Special` for `Offices`, *`Residential 3` and `Retail shop`; Proposed Portion B of Erf 7, Proposed Portion B of Erf 8, Proposed Portion B of Erf 10, proposed Portion D of Erf 36 and proposed Portion C of Erf 37 from `Agriculture`, `Residential 3` and `Residential 1` to `Existing Public Street`; Proposed Portion C of Erf 7 and Proposed Portion C of Erf 8 from `Residential 3` and *`Agriculture` to `Residential 2`and `Hospital`; Proposed Portion A of Erf 33 from `Special` to `Residential 1` with a density of 1 dwelling unit per 100 m²; A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, who can be contacted at the following contact number: 013‑759‑ 2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: [email protected] by no later than 19 November 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: Umsebe Development Planners CC Physical Address: 39 Ehmke Street, Suite 2, Lidwala House Phone Number: 013- 752-4710 Email Address: [email protected] - TA004965


NOTICE NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME 1989 APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT USE Notice is hereby given in terms of Clause 17(2) of the Nelspruit Town Planning Scheme 1989, that I, the undersigned, intend applying to the Mbombela Local Municipality for consent to use ERF 1453 PTN23 ( ALSO KNOWN AS 2 ELLA STREET) for the purpose of A HAIR SALON It is envisaged that this hair salon will offer services on appointment only and that no major building changes or construction will be done on the ERF Full particulars in connection with the application is available at the address given below. Any person having any objection to the proposed use, must lodge such objection, together with grounds therefore, in writing to the Mbombela Local Municipality, Civic Centre, Nelspruit and with the undersigned not later than twenty eight (28) days after the first day of publication of this notice, which is: 13/10/2017 Lieze Hilligan 2 Ella Street, Nelspruit - TA004945

Top