LEGALS

Town Planning


KENNISGEWING NELSPRUIT WYSIGINGS SKEMA KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ek, Maria Jacoba Le Roux, die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 17 van die Plaas Riverside 308-JT het `n aansoek AS/17/02077 om grond ontwikkeling ingedien ingevolge die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die inkorporasie/hersonering van bogenoemde gedeelte geleë wes aangrensend to die Halls Gateway en Farmstall. Die oogmerk van die aansoek is om die gedeelte `n sonering van` Besigheid 4` te gee om die huidige gebruik te formaliseer en toe te laat vir verhoogde ontwikkelings voorwaardes. `n Afskrif van die aansoek/e en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1201 kontak nommer: 013 759 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: registry@mbombela.gov.za nie later as 17 September 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Adres van agent: Mari Le Roux Townplanning Consultant, Posbus 15478, Nelspruit, 1200. Cell: 082‑516‑2410, Email: mlrtpc@gmail.com, Verw.: TRAC-INC-01 - TA004670


NOTIFICATION NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT I, Maria, Jacoba Le Roux, being the authorised agent of the owner of Portion 17 of the farm Riverside 308-JT, have lodged a land development application AS/17/02077 in terms of the Mbombela By- law on Spatial Planning and Land Use Management for the incorporation/rezoning of abovementioned property situated directly west and adjacent to Halls Gateway and Farmstall. The intention of the application is to provide the property a zoning of `Business 4` to allow for the formalization of the existing use and allow for increased development rights. A copy of the application/s and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: registry@mbombela.gov.za not later than 17 September 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Address of agent: Mari Le Roux Townplanning Consultant, P.O. Box 15478, Nelspruit, 1200. Cell: 082 ‑516‑2410, Email: mlrtpc@gmail.com, Ref:TRAC-INC- 01 - TA004671


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUILSBESTUUR Ons, Ngoti Development Consultants, het n aansoek AS/17/02078 om grond ontwikkeling ingedien ingevolge die Mbombela By-wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die hersonering van `n deel van die Restant van die plaas Nyamasaan 137-JU, gelee te KaNyamazaneweg (Pad D2296). Die oogmerk van die aansoek is om hersonering van Erf 163, West Acres Extension 1 vanaf `Landbou` na `Tema Park / Ontspanning " `n Afskrif van die aansoek en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1201 kontak nommer: 013-759 2185. Geskrewe kommentaar of besware met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisilpale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1201 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela; of gefaks word na 013-759 2070; of e-pos aan: registry@mbombela.gov.za nie later as 8 September 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipalteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige person verleen word om die beswaar of kommnetaar saam te stel. Applikant se Kontak Besonderhede: Naam:Ndumiso Mona Fiesiese Adres:Suite 50, Medcen Building, 14 Henshall Straat, Nelspruit, 1200 Tel: 072- 884-0929 - TA004666


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Ngoti Development Consultants, has lodged a land development application AS/17/02078 in terms of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of a Part of the Remainder of the farm Nyamasaan 137-JU, situated at KaNyamazane Road (Road D2296) The intention of this application is to rezone a Part of the Remainder of the farm Nyamasaan 137-JU, from `Agriculture` to a *`Theme Park/Recreational` A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: The Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1201, or delivered to: The Registry Section of Records, 1 Nel Street, Mbombela, 1201 or faxed to 013- 759 2070, or e-mailed to: registry@mbombela.gov.za not later than 8 September 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za) Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objection or comments. Applicant`s Contact Details: Name: Ndumiso Mona Physical Address:Suite 50, Medcen Building, 14 Henshall Street, Nelspruit, 1200 Phone Numbers: Cell No.: 072- 884-0929 - TA004665


NOTICE of application for Special Consent Use in terms of Clause 23 of the Umjindi Town Planning Scheme 2002 We, Woza Nawe Development Planners, on behalf of the registered owner of the Remainder of Erf 3917 Barberton, have lodged an application for Special Consent to the Mbombela Local Municipality to use the Remainder of Erf 3917 Barberton (located on the corner of Van Der Merwe Street & Wagner Street) for the purpose of a private safe haven for infants younger than 1 year of age, restricted to a maximum of 15 infants and ancillary uses. Particulars of this application will lie for inspection during normal office hours at the Land Use Management Office, Room 205, 2nd floor, Civic Centre, 1 Nel Steet, Nelspruit for a period of 28 days from 08 August 2017. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Mbombela Land Use Office at the abovementioned address or to the Municipal Manager, Mbombela Local Municipality, P.O. Box 45, Nelspruit, 1200 within a period of 28 days from 08 August 2017 (no later than 07 September 2017). Applicant Contact Details: Woza Nawe Development Planners, P.O. Box 7635, Nelspruit, 1200, Tel: 082‑873‑5010, E- mail: wozanawe@mweb.co.za. - TA004626


KENNISGEWING van aansoek om Spesiale Toestemming ingevolge Klousule 23 van die Umjindi Dorpsbeplanningskema 2002. Ons, Woza Nawe Development Planners, namens die geregistreerde eienaar van die Restant van Erf 3917 Barberton, gee hiermee kennis dat `n aansoek om Spesiale Toestemming vir die gebruik van die Restant van Erf 3917 Barberton (geleë op die hoek van Van Der Merwestraat en Wagnerstraat) vir die doeleindes van `n plek van veiligheid vir babas (jonger as 1 jaar oud) en aanverwante gebruike by die Mbombela Plaasrike Munisipaliteit ingedien is. Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende gewone kantoorure by the Mbombela Grondgebruikskantoor, Kamer 205, 2de vloer, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Nelspruit vir `n tydperk van 28 dae van 08 Augustus 2017. Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet binne `n tydperk van 28 dae vanaf 08 Augustus 2017 (nie later as 07 September 2017) by die Mbombela Grondgebruikskantoor ingedien word by bovermelde adres of na die Munisipale Bestuurder, Mbombela Plaaslike Munisipaliteit, Posbus 45, Nelspruit, 1200 gestuur word. Applikant se Kontakbesonderhede: Woza Nawe Development Planners, Posbus 7635, Nelspruit, 1200, Tel: 082‑873‑ 5010, E-mail: wozanawe@mweb.co.za. - TA004627

Top

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

to our FREE newsletter
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Barberton Times
Corridor Gazette
Hazyview Herald
Lowvelder
Mpumalanga News
Nelspruit Post
Steelburger News
White River Post


Your details:


Your friends:

I didn't sign up for this
I'd like to see and read more... (Please indicate in comments section below)
I'm relocating (Please indicate where to)
Other